Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

niedopitekakao
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaahuramazda ahuramazda
niedopitekakao
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRozaa Rozaa

November 10 2018

niedopitekakao
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viateawho teawho

November 04 2018

niedopitekakao
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien

November 03 2018

niedopitekakao
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viarurky rurky
niedopitekakao
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc

October 31 2018

niedopitekakao
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viajustmine justmine

October 27 2018

niedopitekakao
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianezavisan nezavisan
niedopitekakao
Reposted fromjasminum jasminum viatulele tulele

September 27 2018

niedopitekakao
7941 b874 500
niedopitekakao

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

September 25 2018

niedopitekakao
niedopitekakao
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viakomplikacja komplikacja
niedopitekakao
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed

September 23 2018

niedopitekakao
5907 087f 500
why is this so funny to me
Reposted fromsommteck sommteck viaSapereAude SapereAude

September 12 2018

niedopitekakao
niedopitekakao
niedopitekakao
9710 e108 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMargheRita86 MargheRita86

August 04 2018

niedopitekakao
3607 b101 500
Labracadabrador
niedopitekakao
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl