Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

niedopitekakao
niedopitekakao
9985 baaf
Reposted fromnazarena nazarena viapampampam pampampam

May 22 2018

0065 1453 500

chandra-pyromaster:

This is an extremely powerful image

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viascorpix scorpix

May 18 2018

niedopitekakao

May 16 2018

niedopitekakao
8752 d68b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
niedopitekakao

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viala-lu la-lu
niedopitekakao
Kiedy pytasz - co u Ciebie?
Ciebie nie ma - odpowiadam
Ciebie nie ma, Ciebie nie będzie
Ale wciąż Cię widzę wszędzie
— Strachy Na Lachy "Krótki Sznur"
niedopitekakao
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaKaviah Kaviah
niedopitekakao
6526 68a7
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaKaviah Kaviah
niedopitekakao

May 06 2018

niedopitekakao
Reposted frombatysia batysia viadobby dobby

May 01 2018

niedopitekakao
6999 1d40 500
Reposted fromminerai minerai viakomplikacja komplikacja
niedopitekakao
3114 be4a

March 09 2018

niedopitekakao

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaMerrry98 Merrry98
niedopitekakao
7910 6470
Reposted fromcalifornia-love california-love viabukazla bukazla
niedopitekakao
niedopitekakao
0188 df4f 500

September 30 2017

niedopitekakao
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viapomruki pomruki

March 09 2018

niedopitekakao
niedopitekakao
0188 df4f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl